سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عطر شاه کدام عطر است؟

مردی

همیشه آماده، سراسر آرامش؛ سوای لبخند؛ کریم و مهربان البته جدی، احتمال دارد

چه بسا در بدور دست ترین نقطه ها، آنجا که معاش نیست، آنجا

که تنهایی در تنهایی فرو می رود، مردی با چشمان نافذ، پلکهایی آرام و پر از بهترین عطر زنانه  امید حتی در نابودی ها، درهای بسته و شاید زندان همچون شحصیت اندی در رسوایی شاوشنگ .


وی

چه بسا در این تنهایی مطلق در درون جیب پالتوی مشکی رنگ خویش یک شیشه رایحه سبز رنگ را حمل می کند که

در آن سرمای سوزناک جایی که هیچکس انتظار شنیدن بویی را ندارد اسپری کند، خیر برای آنکه از آن لذت چیره شود و نه برای اینکه دیگری آن را ببوید بیان کننده صرفا وی می داند که چه می کند .


شاهکارها

به دست خودمان فراموش می شوند! آنان

در دیر باز برای یک مرد را گزینش کردند و عبور کرد و گذشت و درحال حاضر که موهایشان سفید گشت، واهمه از سپیدی موی ، پیری و مرگ مجبورمان می نماید گهگاه سوای فکر از کلمه و واژه پیرمردیست استفاده کنیم .


برای یک مرد پیرمردی نیست اعتماد یک قدمت و گذر آن پشت آن ایستاده .

زیرا این عطر را اشخاص دیرین استفاده می نمایند و ما به اشتباه آن را استفاده نمی کنیم که این صحیح نمی‌باشد .


رایحه

بو پوران هوم بو

بو پوران هوم با خاطرات کودکی اکثر ما گره خورده می‌باشد و احتمال دارد بعد از به کارگیری از این رایحه یاد خاطرات کودکی و بابا خود بیفتید که از این بو استعمال می کرده اند .


بو

پوران هوم در بازه خویش عطری مشهور و دوستداشتنی بوده هست طوری که سلطان از آن استفاده می کرده هست و به عطر پاد شاه معروف می باشد . در همین دوران نیز از محبوبیتی خاصی برخوردار می باشد .


با

به کار گیری از بو پوران هوم مردانه می توانید یک امضای عالی و همیشگی از هود به جای بگذارید چرا که بسیار متفاوت تر می باشد نسبت به عطرهای مو جود .


عطری

که محمدرضا فرمان روا از آن استفاده می کرد عطری نمیباشد جز بو پورانهوم که احتمالا به حیث قدیمی و یا زننده باشد ولی مضاعف خوشبو و شامه نواز می باشد .


مرزوبوم فرانسه توسط کمپانی جنیل عطری را اختصاصی فرمانروا کشور‌ایران تولید و تقدیم کرده است که عطر پورانوم نام داراست .